EN in English

Tev prāts kā slotas kāts. (LFK 918, 125)

Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā (ERAF, 2017-2019)

Projekta Nr.: 1.1.1.1/16/A/040

Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone

Projekta īstenošanas vieta: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048


Pētniecības kategorija: fundamentālie pētījumi

Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts

Zinātnes nozare (OECD): 6.2, 6.4, 5.8

Projekta īstenošanas ilgums: 01.03.2017.– 31.08.2019.

Projekta izmaksas: EUR 644 500, tostarp ERAF finansējums EUR 547 825

Atslēgvārdi: digitālās humanitārās zinātnes, zināšanu sabiedrība, refleksīvā zinātne, digitālais kultūras mantojums, sabiedrības līdzdalība, atvērtie dati, atvērtā zinātne

Projekta mērķis: Veikt fundamentālu pētījumu par digitālo humanitāro zinātņu un zināšanu sabiedrības veidošanās mijiedarbes dinamiku, izstrādājot virtuālu pētniecības un sabiedrības iesaistes laboratoriju un virtuālus informācijas analīzes rīkus pētījumu veikšanai digitālajās humanitārajās zinātnēs, iesaistīt sabiedrību kopīgu zināšanu radīšanā un padarīt publiski brīvi pieejamu, ērti lietojamu apjomīgu kultūras datu kopumu pētniecībai un vispārējai izziņai.

Šo mērķu sasniegšanai projektā plānots:

(1) apkopot un padarīt publiski brīvi pieejamus kultūras satura digitālos resursus, ko pēdējās desmitgadēs radījuši Latvijas zinātnieki, bet kas līdz šim bijuši izkliedēti dažādās tehnoloģiski atšķirīgās un novecojušās datubāzēs;

(2) uz šī pamata radīt virtuālu līdzdalības un pētniecības laboratoriju – digitālo humanitāro zinātņu pētniecības virtuālo vidi, kas līdzās akadēmiskiem pētījumiem digitālajās humanitārajās zinātnēs jaunu zināšanu radīšanā ļauj iesaistīt sabiedrību, piedāvājot daudzveidīgas līdzdarbošanās iespējas;

(3) iesaistīt sabiedrību kopīgu zināšanu radīšanā;

(4) analizēt digitālo humanitāro zinātņu un zināšanu sabiedrības veidošanās mijiedarbes dinamiku un zinātniski aprobēt izveidotās virtuālās sabiedrības iesaistes un pētniecības laboratorijas un izstrādāto rīku sniegtās iespējas humanitāro zinātņu avotu analīzē un kultūras un radošo industriju attīstībā.

Projekta rezultāti: Radīta inovatīva zināšanu bāze par digitālo humanitāro zinātņu un zināšanu sabiedrības veidošanās mijiedarbes dinamiku; tiks izstrādāta darbspējīga, tālāk izmantojama virtuāla pētniecības vide, kas ietvers digitālu rīku kopumu specifiskas humanitāro zinātņu datu analīzes veikšanai, sabiedrības daudzveidīgas virtuālās līdzdalības nodrošināšanai, apmācībai un saziņai, kā arī līdzdalības novērošanai un analīzei; izstrādātā fundamentālā pētījuma rezultāti tiks aprobēti starptautiski – konferencēs un zinātniskos rakstos SCI žurnālos – un Latvijas mērogā, veicot informēšanas un zināšanu pārneses pasākumus.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” ietvaros


Viens no projekta rezultātiem ir "IESAISTIES.LV" – virtuāla platforma, kurā apkopotas dažādas ar kultūras datiem un procesiem saistītas aktivitātes, kas bāzētas digitāla vidē un kurās ir iespēja piedalīties ikvienam sabiedrības pārstāvim. Šobrīd tajā iekļauti LU LFMI izstrādātie digitālie rīki daudzpusīgai kultūras mantojuma iepazīšanai, izpētei, kā arī jaunradei. Te interesenti atradīs gan materiālus par mūziku, literatūru, folkloru, etnogrāfiju, ko izmantot vēstures, novadpētniecības izzināšanai, varēs līdzdarboties kultūras mantojuma saglabāšanā, piemēram, stāstot par savu pieredzi svētku svinēšanā vai atšifrējot Latviešu folkloras krātuves rokraksta manuskriptus. Atsevišķas platformas daļas ir vērstas uz kultūras mantojuma atdzīvināšanu, piemēram, ieskaņojot dzejoļa lasījumu, iedziedot savu versiju kādai no arhīva melodijām u. tml.

Pēdējo reizi labots: 24.02.2022 12:56:35