EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Rīgas Latviešu Biedrības Derīgu grāmatu nodaļa
Apraksts Plūdons, V. (1903). Masā Anduļa pirmās behrnibas atmiņas. Rihga: Rigas Latweeschu Beedribas Derigu grahmatu nodaļa.
Pases Nr. LFK LFI MUHS 150 1903
Numurs LFK 00393