EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Smiltneeka Peters, jeb: Kā wiņam ar prezeschanos gahjis

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs A. Lukowsky
Apraksts Lappa, M. (1903). Smiltneeka Peters, jeb: Kā wiņam ar prezeschanos gahjis: stahsts is kahda bagata Widsemes apgabala dsihwes: ko pehz kahda wahzu stahsta preekschmeta sarakstijis Lappas Mahrtiņsch. Riga: A. Lukowsky.
Pases Nr. LFK Ret LAP 580 1903
Numurs LFK 03122