EN in English

Pluotuos ka gaiļs pa vystom. (LFK 509, 1630)

Konterbandneeka zehns: stahsts wahceeschu jaunekļeem par derrigu laika kawekli

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs G. A. Renhers
Apraksts Hoffmanns, F. (1858). Konterbandneeka zehns: stahsts wahceeschu jaunekļeem par derrigu laika kawekli. Jelgawa: G. A. Renhers.
Pases Nr. LFK Ret HOFF 114 1858
Numurs LFK 03116