EN in English

No tā jau jābēg kā no traka suņa. (LFK 527, 46192)

Latweeschu ļauschu dseesmas un singes

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs J. F. Steffenhagen
Apraksts Büttner, G. F. (1844). Latweeschu ļauschu dseesmas un singes: latweeschu tautai un wiņņas draugeem sagahdatas no Latweeschu draugu beedribas. Jelgawa: Driķķehts pee Jahņa Wridriķa Steffenhagen un dehla.
Pases Nr. LFK PP BUTTN 887 1844
Numurs LFK 00160