Krišjāņa
Barona
konference

Stāstījumu folklora: teksti, procesi un tradīcijas; pētnieki, stāstnieki un klausītāji 2009

Stāstījumu folklora: teksti, procesi un tradīcijas; pētnieki, stāstnieki un klausītāji

Krišjāņa Barona konference 2009 "Stāstījumu folklora: teksti, procesi un tradīcijas; pētnieki, stāstnieki un klausītāji"
30. oktobris
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmijas 3. stāva zāle

2009. gadā apaļas jubilejas bija trim ievērojamiem "latviešu pasaku vīriem": Ansim Lerhim-Puškaitim – 150, Pēterim Šmitam – 140 un Kārlim Arājam – 80. Tāpēc Krišjāņa Barona konference, kuru organizēja Guntis Pakalns, bija veltīta vēstītājas folkloras, tradicionālo stāstījumu un to stāstīšanas pētniecībai. Konferences afišas attēlu veidojis Aldis Pūtelis – "nosēdinot" pie viena galda visus trīs jubilārus.

Īpašs viesis bija pasaulē pazīstamais pasaku pētnieks Izidors Levins (Hamburga, Pēterburga; 1919–2018), kurš piedalījās gan konferencē, gan speciālā LU LFMI rīkotā seminārā 28. oktobrī LZA 9. stāva zālē. Konferencē izskanēja pavisam 17 referāti. Tiem sekoja audiovizuālā daļa un Sanda Laimes grāmatas "Svētā pazeme. Latvijas alu folklora" atvēršanas svinības

PROGRAMMA

30. oktobris

Pirmā daļa. Vada Dace Bula
Guntis Pakalns. Par mantojumu un iespējām latviešu vēstītājas folkloras pētniecībā
Izidors Levins. Par stāvokli folkloristikas metodoloģijā Latvijā un citur
Māra Mellēna. Stāstnieks un tradīcija
Toms Ķencis. Vēstītājfolkloras nozīme latviešu mitoloģijas pētniecībā

Otrā daļa. Vada Angelika Juško-Štekele
Māra Vīksna. Friča Brīvzemnieka pasakas Anša Lerha-Puškaiša un Pētera Šmita krājumos
Sandis Laime. Dāvja Ozoliņa pētījums par raganām (1893)
Gatis Ozoliņš. Jāņa Alberta Jansona pasaku krājums "Senā dzīve"
Aigars Lielbārdis. Burvji latviešu pasakās un teikās

Trešā daļa. Vada Gatis Ozoliņš
Svetlana Rižakova. Aglonas brīnumstāsti: starp dzīvesstāstu un liecinājumu
Beatrise Reidzāne. Apturētais laiks – vēstītāja folklora vienā Latgales ciemā pirms 80 gadiem
Baiba Bela. Vēstītājfolkloras elementi dzīvesstāstos
Ieva Garda-Rozenberga. Dzīvesstāsts un folklora: teksts, konteksts un interpretācija

Ceturtā daļa. Vada Ieva Kalniņa
Gita Girņus. Teika kā folkloras naratīvs
Ilmārs Pumpurs. Stāstījumi muzikantu intervijās un muzicēšanas praksē
Iveta Dukaļska. Stāstīšanas tradīcijas mūsdienu lauku kultūrvidē
Angelika Juško-Štekele. Ķēdes vēstules – sakrāls vēstījums vai IT bieds?
Lilita Aleksejeva. Folkloras stāstījuma elementi Jāņa Streiča filmās "Mans draugs nenopietns cilvēks" un "Limuzīns Jāņu nakts krāsā"

Audiovizuālā un stāstu daļa. Vada Guntis Pakalns
Kārļa Arāja filmētās folkloristu zinātniskās ekspedīcijas Valkas un Valmieras apkaimē 1966. un 1967. gadā (sagatavojis Aigars Lielbārdis)
Dzintara Liepiņa video "Es spēlēšu tev pie loga" (1986)
"Reklāma kā pasaka" – attēli no reklāmām, sagatavojis Toms Ķencis
Stāstnieču uzstāšanās: Inita Šalkovska (Vilce), Edīte Baldere-Sildedze (Džūkste)

Sanda Laimes grāmatas "Svētā pazeme. Latvijas alu folklora" atvēršana

0/0