Krišjāņa
Barona
konference

Folklora un mūsdienu māksla 1982

Krišjānim Baronam veltītā folkloras pēcpusdiena "Folklora un mūsdienu māksla"
24. novembris
Rīga, Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Konferenču zāle un Latvijas Valsts universitātes Lielā aula

Krišjānim Baronam veltītā folkloras pēcpusdiena "Folklora un mūsdienu māksla" 1982. gadā bija otrā zinātniskā konference piecgades ciklā, gatavojoties Krišjāņa Barona 150. jubilejai 1985. gadā. To organizēja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta Folkloras daļas vadītāja Elza Kokare.

Konference pirmā daļa notika Zinātņu akadēmijā, savukārt otrajai daļai ar tautas mūzikas koncertu piemērotākas telpas bija Latvijas Valsts universitātes galvenajā ēkā: "Tā kā mūsu Augstceltnes lielajā zālē skatuve nav un netiks atjaunota (jo, saprotiet, Akadēmija ir zinātniska, nevis izpriecas iestāde), tad pēc šiem referātiem bija jādodas uz laipnāku telpu, kur var iet rotaļās un stāvēt uz podestiem. [..] Referātiem sekoja neliels koncerts, kura norise bija iecerēta šādi: mantotas tautasdziesmas – citu (skolā, korī) iemācītas tautasdziesmas – folkloras atveidošana pilsētas jauniešu vidē – tautasdziesmu apdares." (Bendorfs V. Par kārtējo folkloras dienu. Vārds un Darbs. 1982. Nr. 4. 11. lpp.)

PROGRAMMA

24. novembris

I
Elza Kokare. Dzīves uztveres poētiskās atveides savdabība latviešu folklorā
Jānis Kalniņš. Par dažām folkloras izmantošanas iespējām mūsdienu prozā
Maija Ligere. Folkloristiskā pasaules uzskata saskaņa ar mūsdienu dzejnieku pasaules skatījumu
Viktors Hausmanis. Folkloras tradīcijas un latviešu teātris
Skaidrīte Cielava. Mūsdienu tēlotājas mākslas estētisko vērtējumu meklējumi folklorā
Zaiga Sneibe. Folkloras motīvi jaunākajā latviešu mūzikā

II
Andrejs Migla. Folklora mākslinieciskajā pašdarbībā
Oļģerts Grāvītis. Tautasdziesmu apdares šodien

Tautas mūzikas koncerts: Barkavas teicējas; deju folkloras kopa "Dandari" (vad. Ernests Spīčs); koris "Līga"; koris "Tēvzeme"

0/0