EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

"Mitoloģiskais rādītājs Kr. Barona "Latvju dainām""

Ernests Brastiņš Mitoloģiskais rādītājs

"Mitoloģiskais rādītājs Kr. Barona "Latvju dainām"" Latviešu folkloras krātuvē (LFK) līdz šim bijis pieejams kā uz zīdpapīra lapām ar rakstāmmašīnu nodrukāta grāmata. Plānās lapas acīmredzot bijušas nepieciešamas, lai iespējami palielinātu pieejamo eksemplāru skaitu, tomēr šo eksemplāru nav bijis īpaši daudz.

Darba veicējs LFK uzdevumā bijis mākslinieks un senatnes pētnieks Ernests Brastiņš (19.03.1892. – 28.01.1942.). Viņa veikums Latvijas arheoloģijā – četri "Latvijas pilskalnu" sējumi – ir labi zināms. Šis mitoloģiskais rādītājs toties palicis nepublicēts. Kā liecina LFK kolēģijas sēžu protokolu grāmata, sākotnējā iecere bijusi to paveikt viena mēneša laikā, gan vēlāk atzīstot, ka tas nav iespējams, un termiņu pagarinot. Pirmoreiz rādītājs minēts LFK kolēģijas sēdē 1925. gada 29. decembrī, norādot, ka kolēģija nolēmusi "pieaicināt E. Brastiņa kungu pie mitoloģisko jēdzienu rādītāja sastādīšanas [..] pagaidām uz vienu mēnesi". 1926. gada 3. februāra sēdē konstatēts, ka atzīmēti izrakstāmo tekstu numuri vairāk kā pusei "Latvju dainu", taču "mēneša laikā šis darbs nav bijis veicams" un kolēģija "atļauj E. Brastiņa kungam to nobeigt", savukārt tā paša gada 29. septembrī vien minēts, ka mitoloģisko jēdzienu rādītāja veidošana nobeigta.

Rādītājs satur dažādu sakārtotāja izvēlētu jēdzienu pieminējumus, kas uzrādīti ar attiecīgo dziesmas teksta divrindi; vienīgi atsevišķos gadījumos iekļauta daktiliska teksta četrrinde. Nav uzrādīti visi attiecīgā vārda (un teksta kopumā) varianti, vien pirmais no tiem "Latvju dainu" (LD) numuru secībā. Jēdzieni kārtoti, grupējot tos tematiski (dievības, svinamas dienas, dažādi burvji u. tml.), atsevišķi novietojot LD 6. sējumā ­– nerātnajās dainās – atrodamo tekstu izrakstus.

Gadsimtu mijā šo vismaz tolaik skenerim neapstrādājamo materiālu teksta datnē pārrakstīja Ingrīda Jansone. Tika saglabāta LD izmantotā rakstība ar visām tieši šajā izdevumā atrodamajām saliktajām rakstzīmēm. Mainoties izmantotajam latviešu valodai specifisko diakritisko zīmju atveidošanas standartam, radās vajadzība labot kļūdaini atveidotās zīmes, kā arī atrast atveidojumus rakstzīmēm, kurām mūsdienu standarts vienu rakstzīmi neparedz. Tādējādi nācās ieviest patskaņu apzīmējumus apvienojumā ar slīpsvītru (/ vai \) intonācijas apzīmējumam un lietot zvaigznīti (*), lai norādītu kāda līdzskaņa palatalizāciju.

Teksta pārskatīšanas gaitā labotas dažas pamanītās neprecizitātes, skaidrots atsevišķu jēdzienu lietojums un komentēta sastādītāja pieeja – tas atrodams parindēs zem oriģināla teksta.

Ne visur var piekrist sakārtotāja Ernesta Brastiņa jēdzienu traktējumam (kas arī atzīmēts), tomēr var izprast viņa nolūku. Rādītājs aptver ne vien mitoloģiskus, bet arī reliģiskus – kristīgus – jēdzienus. Mūsdienās šāds rādītājs nav atzīstams nedz par pilnīgu, nedz unikālu, jo Dainu skapja tekstu korpusa datorizācija ļauj veikt daudz precīzāku teksta meklēšanu attiecīgajā masīvā. Tomēr šim dokumentam ir gan vēsturiska vērtība, gan arī tas var kalpot par ierosmi kādiem citiem pētījumiem tieši ar savu jēdzienu apkopojumu.

Aldis Pūtelis

Pēdējo reizi labots: 17.03.2017 10:46:48