EN in English

Kur krietna stabule, tur laba deja. (LFK 1695, 2517)

Beatrisei Reidzānei – 80

2022. gada 18. janvārī LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētniecei, habilitētajai filoloģijas zinātņu doktorei Beatrisei Reidzānei – 80 gadu jubileja. Jubilāre nepagurstoši darbojusies gan latviešu valodniecībā – dialektoloģijā, gan folkloristikā. Darba gaitas institūtā Beatrise Reidzāne uzsākusi 1971. gadā. Kopš akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" pirmsākumiem līdz pat šim bijusi iesaistīta tā sagatavošanā, patlaban veicot izlokšņu redaktores pienākumus, darbojusies arī enciklopēdiju redakcijā, bijusi Latviešu folkloras krātuves vadītāja (1994–1999).

Beatrise Reidzāne ir latviešu tautasdziesmu semantikas, arī mitoloģijas aspektu pētniece. Viņas devums aptver gan pētījuma teorētisko nostādņu, metodoloģijas izstrādi, gan arī apjomīgu tekstu korpusu izveidi un analīzi, kas snieguši jaunas atziņas par dažādu tautasdziesmās minētu tēlu nozīmēm latviešu tradicionālajā kultūrā. Tāpat viņu allaž interesējušas daudzveidīgās latviešu valodas izloksnes, īpaši latgaliskās. Disertāciju "Mantotā zemkopības un lopkopības leksika Šķilbēnos" Beatrise Reidzāne aizstāvējusi kā netipiski jauna zinātniece – jau 1970. gadā. Savukārt 1999. gadā apliecinājusi izcilību un zinātnieces briedumu, iegūstot Dr. habil. philol. grādu par darbu "Semantiskie procesi latviešu tautasdziesmās un mitologēmu semantika". Viņa ir daudzu zinātnisku publikāciju autore (sk. Dr. habil. philol. Beatrise Reidzāne. Publikāciju saraksts. Letonica. 2012. Nr. 24. 161.–164. lpp.). Citu autoru sagatavotiem folkloras publicējumiem un pētījumiem viņa bijusi zinātniskā konsultante, redaktore, ievadvārdu un leksikas skaidrojumu autore. Nesenā laikā apgādā "Zinātne" iznākušas divas Beatrises Reidzānes zinātniskās monogrāfijas, kas ir vairāku gadu pētījumu rezultāts, – "Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās" (2015) un "Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls "Latvju dainās"" (2019).

Izpratnē par latviešu tautasdziesmu leksikas nozīmi Beatrisei Reidzānei līdzvērtīgu zinātnieku nav. Pie viņas pastāvīgi vēršas ar vaicājumiem kā folkloristi, tā studenti un žurnālisti – ko dainu valodā nozīmē šis vai tas īpatns vārds, vārdu savienojums? Beatrise pacietīgi paskaidro, iedziļinoties daudzveidīgajās folkloras tekstu nozīmēs, erudīti un ne bez humora komentē katru dainu leksikas īpatnību valodas, mitoloģijas, tautasdziesmu publicējumu un kultūras vēstures kontekstā.

Lai arī Beatrises Reidzānes profesionālo karjeru 20. gs. 70. gados lūkoja ierobežot padomju ideoloģijas pārstāvji (sk. Vīksna M. Sveiciens manai ceļabiedrei! Letonica. 2012. Nr. 24. 157.–160. lpp.), viņa arī grūtībās nav zaudējusi godprātību, patriotismu, pētniecisko sparu, dzīvesprieku, labestību un dāsnumu pret līdzcilvēkiem. Par sevišķiem nopelniem Latvijas labā 2021. gadā Beatrisei Reidzānei piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordenis.

Daudz baltu dieniņu!

Lobuokī vieliejumi dzymtā dīnā!

Pēdējo reizi labots: 18.01.2022 10:00:55