EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Jahņa deenas lihgo dzeesmas: citu pee citas salizis Jahņu behrns

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jānis Āboliņš
Apraksts Jahņa deenas lihgo dzeesmas: citu pee citas salizis Jahņu behrns. (b.g.). Rīga: Jānis Āboliņš.
Pases Nr. LFK GG JAHN 214
Numurs LFK 00951