EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Dzeesmu-grahmatiņa Kurzemes skolām (ar notim)

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs G. Landsbergs apgahds
Apraksts Kauliņsch, O. (red.). (1904). Dzeesmu-grahmatiņa Kurzemes skolām (ar notim): otris izdewums. Jelgawa: G. Landsbergs apgahds. 147 lpp.
Pases Nr. LFK Em DZIESMU 585 1904
Numurs LFK 00480