EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Dzeesmu-grahmatiņa Kurzemes skolām (ar notim)

Lasītavas grāmatas
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs G. Landsbergs apgahds
Apraksts Kauliņsch, O. (red.). (1904). Dzeesmu-grahmatiņa Kurzemes skolām (ar notim): otris izdewums. Jelgawa: G. Landsbergs apgahds. 147 lpp.
Pases Nr. LFK Em DZIESMU 585 1904
Numurs LFK 00480