EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Rakstneezibas almanachs. Latweeschu mahkslas un kulturas dzihwes kritikai, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Ed. Zirģelis
Apraksts Zeltmatis. (Sast.). (1908). Rakstneezibas almanachs. Latweeschu mahkslas un kulturas dzihwes kritikai, 2. Rīga: Ed. Zirģelis.
Pases Nr. LFK LT RAK 393 1908
Numurs LFK 04935
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;