EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Zeļineeka dzeesmas: Garigu, tschetrbalsigu, dzeesmu krahjums jaukteem koreem, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Ed. Kaimiņsch
Apraksts Zeļineeka dzeesmas: Garigu, tschetrbalsigu, dzeesmu krahjums jaukteem koreem, 1. (1913). Rīga: Ed. Kaimiņsch.
Pases Nr. LFK Em CEL 290 1913
Numurs LFK 04699
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;