EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Zeļineeka dzeesmas: Garigu, tschetrbalsigu, dzeesmu krahjums jaukteem koreem, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Ed. Kaimiņsch
Apraksts Zeļineeka dzeesmas: Garigu, tschetrbalsigu, dzeesmu krahjums jaukteem koreem, 1. (1913). Rīga: Ed. Kaimiņsch.
Pases Nr. LFK Em CEL 290 1913
Numurs LFK 04699
Dāvinatājs Muižniece Liepiņa, Sarma;