EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Rakstu krahjums: tautas dseesmu wirknes

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs Jelgavas Latweeschu Beedriba
Apraksts Jelgavas Latweeschu Beedriba. (1890). Rakstneezibas Nodaļas Rakstu krahjums: tautas dseesmu wirknes. Jelgava: Jelgavas Latweeschu Beedriba.
Pases Nr. LFK LFI JELG 330 1890
Numurs LFK 00308