EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Rakstu krahjums: tautas dseesmu wirknes

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs Jelgavas Latweeschu Beedriba
Apraksts Jelgavas Latweeschu Beedriba. (1890). Rakstneezibas Nodaļas Rakstu krahjums: tautas dseesmu wirknes. Jelgava: Jelgavas Latweeschu Beedriba.
Pases Nr. LFK LFI JELG 330 1890
Numurs LFK 00308