EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Kohschi spohschi starriņi no tahm trihm waigsnehm pirmajā leelumā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs J. W. Steffenhagen
Apraksts Dünsberg, E. (1869). Kohschi spohschi starriņi no tahm trihm waigsnehm pirmajā leelumā: Kreewu ķeisara Pehtera ta Leelaja, Wahzu ķeisara Jahsepa, zilwezibasdrauga, Pruhschu ķehniņa Wiļļuma ta Pirmaja. Jelgawa: J. W. Steffenhagen.
Pases Nr. LFK Ret DINS 670 1869
Numurs LFK 03121