EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Swehtigas gaudu peemiņas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs G. A. Reyhers
Apraksts Dünsberg, E. (1860). Swehtigas gaudu peemiņas: Zitteem us muhschibu aisgahjuscheem, augsti zeenijameem un zeenyameem wihreem. Jelgawa: G. A. Reyhers
Pases Nr. LFK Ret DINS 670 1860
Numurs LFK 03118