EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Laimes wehlejumi wisados dzihwes atgadijumos un wajadzibās

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Smiltene
Izdevējs J. Dzirkals
Apraksts Lappas, M. (1897). Laimes wehlejumi wisados dzihwes atgadijumos un wajadzibās, it ihpaschi ari uz jaunu gadu, dzimuma un wahrda deenam, bruhtes pahra saderinaschanos, kahzam, sudraba un zelta kahzam, kristibam, behrem, panti preeksh kapu uzraksteem u.t.t. Smiltene: J. Dzirkals.
Pases Nr. LFK Ret LAPP 603 1897
Numurs LFK 03099