EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Latweeschu rakstneecibas chrestomatija ar literatur-vehsturiskām peezihmēm

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs A. Ozols
Apraksts Zeiferts, T. (1905). Latweeschu rakstneecibas chrestomatija ar literatur-vehsturiskām peezihmēm. Rīga: A. Ozols.
Pases Nr. LFK LT ZEIFER 183 1905
Numurs LFK 02891