EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Latweeschu rakstneecibas chrestomatija ar literatur-vehsturiskām peezihmēm

Lasītavas grāmatas
Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs A. Ozols
Apraksts Zeiferts, T. (1905). Latweeschu rakstneecibas chrestomatija ar literatur-vehsturiskām peezihmēm. Rīga: A. Ozols.
Pases Nr. LFK LT ZEIFER 183 1905
Numurs LFK 02891