EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Muhsu tautas dseezmas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Puhzischu Ģederta un beedra apgahdibâ
Apraksts Āronss, M. (1888). Muhsu tautas dseezmas: pa tehwijas kalneem un lejahm lasitas un waiņagâ wihtas Aronu Matisa. Rīga: Puhzischu Ģederta un beedra apgahdibâ.
Pases Nr. LFK PP ARONU 778 1888
Numurs LFK 00154