EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Baltijas apgaismība un tās mantojums / Die baltische Aufklärung und ihr Erbe

Baltijas apgaismība un tās mantojums

No 2017. gada 28. augusta līdz 3. septembrim Rīgā un no 4. līdz 10. septembrim Tartu notiks starptautiska vasaras skola "Apgaismības mediju prakses / Medienpraktiken der Aufklärung", kas notiks Erasmus+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības projekta ietvaros un pievērsīsies ļoti nozīmīga 18. gadsimta otrās puses Eiropas kultūras vēstures fenomena izpētei – Baltijas apgaismībai.

Referātos, semināros, praktiskās nodarbībās un diskusijās tiks apzinātas un izgaismotas šīs vēsturiskās parādības lokālās īpatnības un universālā piederība. Vasaras skola Rīgā piedāvā četru partnerības augstskolu – Potsdamas, Tartu, Bordo un Latvijas Universitātes – dalībniekiem iespēju, starptautisku zinātnes ekspertu vadībā un ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku, kā arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latviešu folkloras krātuvi (LFK) iepazīties praksē ar Baltijas apgaismības nozīmīgākajiem tekstuālajiem, muzikālajiem un vizuālajiem medijiem, to funkcijām un komunicētajām idejām. Jautājums par Baltijas apgaismības "mantojuma" diskursīvo raksturu dažādu formu medijos un nozīmi sociālajos procesos 19. un 20. gadsimtā tiks noskaidrots padziļinātās akadēmiskās refleksijās, piemēram, lasot un apspriežot literāros, vēsturiski-filozofiskos un publicistikas tekstus. Tartu Universitātē vasaras skolas ietvaros no 5. līdz 6. septembrim notiks IX Baltijas literārai kultūrai veltītais simpozijs "Medien der Aufklärung / Aufklärung der Medien" (Apgaismības mediji / Mediju apgaismība).

31. augusts būs veltīts tautasdziesmām un Latviešu folkloras krātuvei. Dienu iesāks LU LFMI vadītāja Dace Bula ar referātu par Herdera idejām. Rita Treija stāstīs par LFK vēsturi un darbību, Guntis Pakalns par dažādiem tautasdziesmu krājumiem, bet Elīna Gailīte vasaras skolas dalībniekus iepazīstinās ar LFK digitālo arhīvu garamantas.lv.

Vasaras skolas norišu programmas Rīgā un Tartu publicētas LU un Tartu Universitātes projekta "Apgaismības mediju prakses / Medienpraktiken der Aufklärung" (arī via Universität Potsdam) mājaslapās.

Vasaras skolas programma pieejama arī šeit.

Pēdējo reizi labots: 28.08.2017 12:15:35